Algemene voorwaarden

Bij aanmelding en deelname aan de lessen gaat u (voor uzelf of als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige) akkoord met onderstaande voorwaarden.

Iets niet helemaal duidelijk?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen.

1. Alle instructeurs zijn bevoegd en hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

2. Onder een lesuur wordt verstaan een tijdsduur van 60 minuten.

3. De rijles wordt volledig benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.

4. Een lespakket bestaat uit het aantal aangegeven lesuren en een CBR  praktijkexamen.

5. Indien de leerling minder lesuren nodig heeft dan het aantal waaruit het pakket bestaat, kan de leerling het praktijkexamen ook eerder afleggen. Het aantal lesuren dat dan niet gebruikt wordt, zal conform het lestarief in een pakket, worden terugbetaald.

6. Indien de leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. De leerling kan de lesuren bijkopen. Hiervoor wordt een korting verleend van € 2,00 per lesuur t.o.v. de losse lesprijs.

7. Indien de leerling de opleiding, om welke reden dan ook, wenst te beëindigen, wordt de cursusprijs terugbetaald onder aftrek van: de losse lesprijs per reeds genoten lesuur, eventueel gevolgde cursussen en afgelegde examens en eventueel verstrekt studiemateriaal.

8. De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

9. Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet.

10. De leerling is verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rijexamen gereserveerd of afgenomen worden.

11. De Kandidaat mag cursussen en rijlessen afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van tevoren melden, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de cursus in rekening te brengen in verband met de gereserveerde plaats.

12. Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bij voorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van tevoren niet of vergeet aan te geven, verandering schoolrooster of vakantie.

13. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool. Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld is op eigen risico van de Leerling en Ouderlijk gezag.

14. Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 13. vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (les overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

15. Bij schade ontstaan als gevolg van de in 13. genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

16. De leerling, dient via de website van het CBR, de verkeersschool te machtigen om een tussentijdse toets en/of praktijkexamens voor hem of haar te reserveren.

17. Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de verstrekte persoonsgegevens in de administratie van Sky Rijschool worden opgenomen. Deze gegevens zullen alleen voor interne doeleinden worden gebruikt en niet met derden worden gedeeld.

18. Ondergetekende verklaart de leeftijd van 16,5 jaar te hebben bereikt, dat hem of haar de rijbevoegdheid niet is ontzegd, kennis heeft genomen van bovenstaande voorwaarden en dat hij of zij hiermee akkoord gaat.

Klarinetpad 25, 3822 CS Amersfoort – Telefoon: 033 750 5595 – E-mail: info@skyrijschool.nl

Kamer van koophandel: 59792485 – CBR-Registratie-nummer: 5829F4